Klub Seniora „u Skłodowskiej” w Ożarowie

Aktualności: z naszego Klubu Seniora „u Skłodowskiej”na Facebooku…

Pobierz deklarację uczestnictwa : >>> POBIERZ

Pobierz Regulamin uczestnictwa Klubu Seniora „u Skłodowskiej”: >>> POBIERZ

Regulamin Organizacyjny

 Klubu Seniora w Ożarowie

utworzony przy

Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i tryb pracy Klubu Seniora w Ożarowie, utworzonego w ramach zachowania okresu trwałości w związku z realizacją zadania pierwszego (TYP 1a) projektu pn.: „Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).
 2. Klub Seniora w Ożarowie nie posiada osobowości prawnej i działa jako wyodrębniona jednostka funkcjonująca w strukturze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.
 3. Klub Seniora w Ożarowie prowadzi działalność zgodnie z ustawą o opiece społecznej z dnia 12 marca 2004 r., zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz na podstawie niniejszego regulaminu.
 4. Obszarem działania Klubu Seniora w Ożarowie jest powiat opatowski, województwo świętokrzyskie.
 5. Miejscem spotkań członków Klubu Seniora w Ożarowie są wydzielone i dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych pomieszczenia, którymi Stowarzyszeniedysponuje na podstawie umowy użyczenia przez ZS w Ożarowie.
 6. Minimalna ilość uczestników w zajęciach Klubu Seniora w Ożarowie wynosi 30 osób.
 7. Zajęcia w Klubie Seniora odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.
 8. Uczestnictwo w Klubie Seniora w Ożarowie jest odpłatne. Odpłatność wynosi 45,00 zł. miesięcznie od każdego uczestnika.
 9. Klub Seniora opracowuje własne programy i plany pracy.

 2. Cel i zakres działania Klubu Seniora w Ożarowie

 1. Klub Seniora w Ożarowie realizuje następujące cele:
 2. zagospodarowanie czasu wolnego uczestnikom w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu;
 3. integracja i aktywizacja uczestników;
 4. upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia;
 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 6. propagowanie różnych form działalności twórczej uczestników.
 7. Do podstawowych zadań Klubu Seniora w Ożarowie należy:
 8. rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań uczestników;
 9. zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywacji zawodowej (m. in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);
 10. zwiększenie aktywności i uczestnictwa uczestników w życiu społecznym;
 11. działalność prozdrowotna (m. in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalna i edukacyjna (np. nauka obsługi komputera, korzystanie z Internetu);
 12. prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej przez organizacja zajęć sportowych np. nornic walking, aerobic, itp.
 13. tworzenie grup samopomocowych, których członkowie wzajemnie się wspierają w trudnościach życia codziennego;
 14. poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie uczestnikom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m. in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego itp.;
 15. poradnictwo psychologiczne;
 16. poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny;
 17. rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku;
 18. rozbudzanie zainteresowań, potrzeb oraz aktywizacji kulturalno-oświatowej członków;
 19. organizowanie dla uczestników atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, poprzezstworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni;
 20. organizowanie ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych poprawiających pamięć ikoncentrację;
 21. organizowanie spotkań z lekarzami w celu przybliżenia schorzeń wieku senioralnego;
 22. organizowanie spotkań z przedstawicielami zdrowego trybu życia.

 3. Członkowie Klubu Seniora w Ożarowie

 1. Z Klubu Seniora w Ożarowie mogą korzystać osoby, które mają ukończone 60 lat, niesamodzielne, zamieszkujące na terenie powiatu opatowskiego (woj. świętokrzyskie).
 2. Przynależność do w Klubu Seniora w Ożarowie jest dobrowolna, co oznacza, że uczestnicy przyjmowani są bez skierowań, na zasadzie wyrażenia woli i chęci do uczestnictwa w zajęciach klubu oraz po złożeniu deklaracji o przystąpieniu (załącznik nr 1).

 4. Prawa i obowiązki członków Klubu Seniora w Ożarowie

 1. Uczestnik Klubu Seniora w Ożarowie ma prawo do:
 2. korzystania z wszelkich form działalności prowadzonych w Klubie Seniora w Ożarowie;
 3. poszanowania swoich praw i godności osobistej;
 4. wolności słowa, przekonania i wyznania;
 5. rozwijania własnych zainteresowań;
 6. posiłku;
 7. pomocy w rozwiązywaniu problemów w grupie;
 8. uzyskania pełnej informacji o działalności Klubu Seniora w Ożarowie;
 9. zgłaszania wszelkich propozycji, uwag i zastrzeżeń dotyczących działalności Klubu Seniora w Ożarowie;
 10. Uczestnik Klubu Seniora w Ożarowie ma obowiązek:
 11. czynnego spędzania czasu oraz uczestnictwa w organizowanych zajęciach;
 12. przestrzegania norm społecznych i obyczajowych panujących w Klubie Seniora w Ożarowie;
 13. przestrzegania zasad współżycia społecznego podczas uczestnictwa w zajęciach;
 14. przestrzegania zasad bezpieczeństwa osoby własnej jak i innych osób przebywających w Klubie Seniora w Ożarowie;
 15. wykonywania zaleceń wydawanych przez osoby prowadzące zajęcia;
 16. troski o mienie będące wyposażeniem Klubu Seniora w Ożarowieoraz korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem;
 17. utrzymywania w należytym porządku pomieszczeń Klubu Seniora w Ożarowie;
 18. wyklucza się przebywanie na terenie Klubu Seniora w Ożarowie osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i zachowujących się agresywnie;
 19. zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu na teren Klubu Seniora w Ożarowie;
 20. przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie,o którym mowa w § 1 ust. 1.

 5. Rezygnacja z udziału w projekcie

 1. Uczestnik Klubu Seniora w Ożarowie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Klubie Seniora w Ożarowie, uczestnik projektu zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w siedzibie projektu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie bez konieczności podania przyczyny rezygnacji.

 6. Postanowienia końcowe

 Zmiany regulaminu Klubu Seniora w Ożarowie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 1. Regulamin Klubu Seniora w Ożarowie wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 r.