Projekt opiekuńczy i asystencki

Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie  informuje, że w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym/ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

realizuje projekt pn.: „Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

 Projekt adresowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz ich otoczenia, w tym rodziny (opiekunów faktycznych) zamieszkałych, uczących się lub zatrudnionych na terenie powiatu opatowskiego.

Celem głównym projektu jest włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych na terenie powiatu opatowskiego (woj. świętokrzyskie) poprzez:

  1. Uruchomienie Klubu Seniora w Ożarowie (zadanie TYP 1a);
  2. Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych (zadanie TYP 1b);
  3. Uruchomienie Centrum Asystentury w Powiecie Opatowskim (zadanie TYP 1 b).

W projekcie została zaplanowana rekrutacja:

  1. 30 osób starszych wymagających opieki z grupy wiekowej 60+ (15M,15K) – Klub Seniora w Ożarowie;
  2. 100 osób niesamodzielnych (50M, 50K) oraz 100 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (10M, 90K) – Centrum Asystentury w Powiecie Opatowskim;
  3. 30 osób niesamodzielnych (15M, 15K) – w ramach zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Okres realizacji: 2017-08-01 – 2019-07-31

Wartość całkowita projektu: 1 979 652,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100)

Dofinansowanie: 1 827 652,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100), w tym:

  • płatność ze środków europejskich: 1 682 704,20 PLN (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset cztery złote 20/100)
  • dotacja celowa z budżetu krajowego: 144 947,80 PLN (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych 80/100).

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0058/16-00 z dnia 2017-06-19.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi poniżej, na stronach: www.StowarzyszenieZSOzarow.pl, www.Opatow.NaszePCPR.pl

oraz do uczestnictwa w projekcie.

PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY I ROZLICZONY !!!