Przedszkole „u Skłodowskiej” w Ożarowie

Przedszkole zorganizowane jest w oparciu o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

Numer i nazwa Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty
konkursowe),

Numer naboru: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20,

Okres realizacji projektu: 2020-07-01 – 2021-11-30,

Obszar realizacji projektu: (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski, gmina Tarłów), (województwo
świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, gmina Ćmielów), (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski, gmina
Wojciechowice), (województwo świętokrzyskie, powiat opatowski, gmina Ożarów),

Opis projektu: Projekt realizowany na terenie Gminy Ożarów, Wojciechowie, Tarłów oraz Ćmielów w okresie VII.2020-XI.2021. Zakłada utworzenie nowego przedszkola w Ożarowie z 40 nowymi
miejscami, dzięki czemu 12-miesięczną edukacją przedszkolną w czasie realizacji projektu zostanie objęte 40 dzieci(20 Dz/20 Ch) 3-6 letnich, zamieszkujących (w rozumieniu KC)
w/w gminy. Działania projektowe zakładają adaptację i wyposażenie pomieszczeń, oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych i dodatkowych oraz wsparcie nauczycieli (studia podyplomowe)
zatrudnionych w OWP. Trwałość projektu będzie utrzymana, gdyż OWP będzie utrzymany przez min. 2 lata po zakończeniu projektu.

Kwota dofinansowania: 966 342,91 zł; wkład własny: 170 700,00 zł.