Działamy w obszarach

Cele realizujemy poprzez:

 • prowadzenie szkół następujących typów: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, punkty przedszkolne, oraz prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych, innowacyjnych i kulturalnych,
 • wspieranie innowacyjnych działań edukacyjnych z uwzględnieniem postępu technologicznego, technicznego i organizacyjnego,
 • wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości pracy placówki prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • działania na rzecz współpracy szkoły i wymiany doświadczeń z przedsiębiorstwami, instytucjami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi i innymi organizacjami w kraju i za granicą,
 • wspieranie edukacji informatycznej,
 • działania na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • prowadzenie działalności promocyjnej
  – promowanie młodych talentów,
  – promowanie osiągnięć edukacyjnych,
  – promowanie idei szkolnictwa zawodowego,
  – promowanie kształcenia ustawicznego, itp.
 • szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
 • ochronę i renowację zabytków kultury,
 • organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 • organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
 • tworzenie warunków dla rozwoju kształcenia młodzieży na potrzeby rynku pracy;
 • działalność pomocową i charytatywną na rzecz młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem i patologiami społecznymi;
 • wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet;
 • organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie,
 • wspieranie rozwoju gospodarczego miasta i gminy Ożarów;
 • popularyzację rolnictwa ekologicznego;
 • ochronę przyrody i krajobrazu;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
 • wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta i gminy w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
 • promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
 • działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;
 • podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem miasta i gminy Ożarów,
 • podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.