Przetarg – Catering dla Klubu Seniora

W związku z realizacją projektu pn.:

„Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Ogłoszenie nr 593870-N-2017 z dnia 2017-09-27 r.

SIWZ – CATERING dla klubu Seniora w Ożarowie – 26.09.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik 1a

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6 – Wzór umowy

Załacznik 7